Предстоящи европрограми 2022 г.

европроекти флекси

Европрограмите са една чудесна възможност да реализирате даден проект и да се насладите на резултатите. Много хора предпочитат да разчитат на подкрепата, предоставена чрез европроекти, за да получат нужните средства, за да осъществят целите си. За да можете да се възползвате от тази възможност е важно да сте добре запознати с всички опции, които имате и да разчитате на консултанти по европроекти. В тази статия ще разгледаме какви са предстоящите европрограми за 2022 и ще ви помогнем да се ориентирате.

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията за периода 2021-2027 г. (ПКИП 2021-2027 г.)

Още позната като Оперативна пгорама “Иновации и конкурентоспособност” или ОПИК, ПКИП цели да реализира интелигентен и дълготраен растеж на икономиката в страната, както и да постигне индустриална и цифрова реализация. Програмата разполага с редица различни европроекти, към които можете да се насочите. Ето и направленията, от които можете да изберете:

 

 1. По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход
 2. По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на риска
 3. Проект за по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход
 4. Иновации и растеж на ПКИП 2021-2027
 5. Дигитализация
 6. Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии
 7. Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП (малки и средни предприятия), включително чрез производствени инвестиции
 8. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите парникови газове

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2027

Друга сфера, към която можете да се насочите, е свързана с подобряване на достъпа до трудова заетост на хора, които търсят работа. Тези програми са най-често създадени с цел осигуряване на работни места за млади хора и дългосрочно безработни лица. Те стимулират самостоятелна заетост и социална икономика. Ето и някои от направленията, към които можете да се насочите:

 1. Насърчаване на заетостта и развитието на умения
 2. Социално включване и равни възможности
 3. Териториални инвестиции
 4. Техническа помощ

Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2021-2027)

Програмата за развитие на селските райони цели да развие предимно земеделието и ХВП, горската промишленост, преработвателната промишленост, селският туризъм, публичният сектор, включително общини, областни управи за провеждане на публични дейности – инфраструктура (пътища, осветление, водни цикли).

Европроектите в тази категория са свързани с:

 • инвестиции в биологичното производство
 • програми за необлагодетелстваните региони
 • стартовата помощ за млади земеделски стопани
 • програми за подпомагането на малки стопанства и инвестиции в стопанствата
 • преработката на селскостопански продукти и неземеделски дейности.

Повече европроекти чрез МИГ-ове в селата по ПРСР 2021-2027

Земеделското министерство предвижда по-голям брой проекти чрез Местни инициативни групи в селата. Също така, предвидено е създаването на нова дирекция ВОМР към аграрното ведомство. Подкрепата по ЕЗФРСР се очаква да бъде 10% от общия бюджет на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Основната цел е да се повиши броят на местни инициативни групи.

Програма за морско дело и рибарство – ПМДР

Основно фокусирани върху аквакултурите, тези европроекти финансират различни дейности като производство на зарибителен материал и собственост върху машини за почистване или обработка на риба и рибни продукти. Програмата цели да осъществи:

 • подкрепа на собственици на риболовни кораби за стабилизиране след последиците от Covid-19
 • подпомагане съставянето и изпълнението на планове за производство и предлагане на пазара
 • подкрепа на преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване икономическите последици от Covid-19

Европейски програми за безвъзмездна финансова помощ за преодоляване на икономическите последствия от Covid -19

След сериозните последици от COVID-19 се създадоха редица европейски програми с цел предоставяне на финансова помощ. Те се разделят предимно в три групи:

 1. Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 2. Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
 3. Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19

Това са само някои от съществуващите европрограми, към които можете да се насочите. Ако сте решили да тръгнете по този път е добре да разчитате на професионална фирма, която може да ви помогне в избора на правилен проект, както и в подготовката и изпълнението му.